شرکت آریا ترانسفو با اتکا بر دانش فنی روز، ماشین آلات پیشرفته و نیروی انسانی مجرب توانسته مجموعه کاملی از ترانسفورماتورهای مورد نیاز صنعت برق کشور از ترانسفورماتورهای بسیار بزرگ نیروگاهی و شبکه انتقال تا ترانسفورماتورهای شبکه توزیع و صنایع را مطابق دسته بندی زیر در داخل کشور تولید و عرضه نماید:

ترانسفورماتورهای توزیع

 • ترانسفورماتورهای روغنی کنسرواتوری
 • ترانسفورماتورهای روغنی هرمتیک
 • ترانسفورماتورهای خشک رزینی
 • ترانسفورماتورهای ویژه

ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت

 •  ترانسفورماتورهای افزاینده نیروگاهی
 • ترانسفورماتورها و اتو ترانسفورماتورهای شبکه انتقال
 • ترانسفورماتورهای کمکی – زمین
 • راکتورهای موازی

ترانسفورماتورهای خاص

 • ترانسفورماتورهای شیفت فاز
 • ترانسفورماتورهای کوره و یکسوساز
 •  ترانسفورماتورهای دو و چند ولتاژ
 • ترانسفورماتورهای پست موبایل

منبع : وب سایت کارخانه آریا ترانسفو