قیمت ترانسفورماتور

لیست قیمت ترانسفورماتور ایران لاله زار

با سلام خدمت پیمانکاران محترم

جدید ترین لیست قیمت ترانسفورماتور در ادامه تقدیم میگردد. جهت سفارش و دریافت تخفیف لطفا در ساعات اداری با شماره تماس ما در ارتباط باشید.

88320371-88320372

88340963-88340935

ردیف مشخصات K.V.A K.V قیمت رسمی ایران ترانسفو (ریال)
1 ترانسفورماتور کم تلفات 25 KVA ردیف 20 25 20 561,524,400
2 ترانسفورماتور کم تلفات 50 KVA ردیف 20 50 20 874,103,700
3 ترانسفورماتور کم تلفات 75 KVA ردیف 20 75 20 1,188,623,200
4 ترانسفورماتور کم تلفات 100 KVA ردیف 20 100 20 1,395,908,500
5 ترانسفورماتور کم تلفات 125 KVA ردیف 20 125 20 1,859,267,500
6 ترانسفورماتور کم تلفات 160 KVA ردیف 20 160 20 2,151,409,300
7 ترانسفورماتور کم تلفات 200 KVA ردیف 20 200 20 2,478,638,200
8 ترانسفورماتور کم تلفات 250 KVA ردیف 20 250 20 2,750,495,100
9 ترانسفورماتور کم تلفات 315 KVA ردیف 20 315 20 3,401,944,500
10 ترانسفورماتور کم تلفات 400 KVA ردیف 20 400 20 3,961,278,000
11 ترانسفورماتور کم تلفات 500 KVA ردیف 20 500 20 4,904,803,800
12 ترانسفورماتور کم تلفات 630 KVA ردیف 20 630 20 5,907,244,100
13 ترانسفورماتور کم تلفات 800 KVA ردیف 20 800 20 6,890,663,900
14 ترانسفورماتور کم تلفات 1000 KVA ردیف 20 1000 20 7,932,584,000
15 ترانسفورماتور کم تلفات 1250 KVA ردیف 20 1250 20 8,896,481,900
16 ترانسفورماتور کم تلفات 1600 KVA ردیف 20 1600 20 10,516,756,000
17 ترانسفورماتور کم تلفات 2000 KVA ردیف 20 2000 20 12,329,600,400

 

آبان 1399

1 ترانسفورماتور کم تلفات 25 KVA ردیف 20 25 20 223,183,000
2 ترانسفورماتور کم تلفات 50 KVA ردیف 20 50 20 332,347,000
3 ترانسفورماتور کم تلفات 75 KVA ردیف 20 75 20 425,209,000
4 ترانسفورماتور کم تلفات 100 KVA ردیف 20 100 20 521,793,000
5 ترانسفورماتور کم تلفات 125 KVA ردیف 20 125 20 655,583,000
6 ترانسفورماتور کم تلفات 160 KVA ردیف 20 160 20 730,976,000
7 ترانسفورماتور کم تلفات 200 KVA ردیف 20 200 20 853,000,000
8 ترانسفورماتور کم تلفات 250 KVA ردیف 20 250 20 962,891,000
9 ترانسفورماتور کم تلفات 315 KVA ردیف 20 315 20 1,180,761,000
10 ترانسفورماتور کم تلفات 400 KVA ردیف 20 400 20 1,399,738,000
11 ترانسفورماتور کم تلفات 500 KVA ردیف 20 500 20 1,796,613,000
12 ترانسفورماتور کم تلفات 630 KVA ردیف 20 630 20 2,160,161,000
13 ترانسفورماتور کم تلفات 800 KVA ردیف 20 800 20 2,440,529,000
14 ترانسفورماتور کم تلفات 1000 KVA ردیف 20 1000 20 2,812,565,000
15 ترانسفورماتور کم تلفات 1250 KVA ردیف 20 1250 20 3,154,341,000
16 ترانسفورماتور کم تلفات 1600 KVA ردیف 20 1600 20 3,880,186,000
17 ترانسفورماتور کم تلفات 2000 KVA ردیف 20 2000 20 4,549,168,000

 

خرداد 98

لیست قیمت فروش ترانسفورماتورهای کم تلفات سه فاز ۲۰ کیلوولت انتشار خرداد 98
ردیف قدرت ترانسفورماتور واحد قیمت (ریال(
۱ ترانسفورماتور ۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 156619000
۲ ترانسفورماتور ۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 231197000
۳ ترانسفورماتور ۷۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 288433000
۴ ترانسفورماتور ۱۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 360172000
۵ ترانسفورماتور ۱۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 430172000
۶ ترانسفورماتور ۱۶۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 475895000
۷ ترانسفورماتور ۲۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 529156000
۸ ترانسفورماتور ۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 617237000
۹ ترانسفورماتور ۳۱۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 726890000
۱۰ ترانسفورماتور ۴۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 896348000
۱۱ ترانسفورماتور ۵۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 1127817000
۱۲ ترانسفورماتور ۶۳۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 1355751000
۱۳ ترانسفورماتور ۸۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 1531751000
۱۴ ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 1825532000
۱۵ ترانسفورماتور ۱۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 2047609000
۱۶ ترانسفورماتور ۱۶۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 2614680000
۱۷ ترانسفورماتور ۲۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه 3066084000