برای دانلود لیست قیمت ترانسفورماتور کلیک کنید.pdf 354 KB

لیست قیمت ترانسفورماتور مادنیرو تیر 1401

ردیف مشخصات K.V.A K.V قیمت رسمی ایران ترانسفو (تومان)
1 ترانسفورماتور کم تلفات 25 KVA ردیف 20 25 20 40,636,000
2 ترانسفورماتور کم تلفات 50 KVA ردیف 20 50 20 63,266,000
3 ترانسفورماتور کم تلفات 75 KVA ردیف 20 75 20 86,042,000
4 ترانسفورماتور کم تلفات 100 KVA ردیف 20 100 20 101,046,000
5 ترانسفورماتور کم تلفات 125 KVA ردیف 20 125 20 123,910,000
6 ترانسفورماتور کم تلفات 160 KVA ردیف 20 160 20 143,382,000
7 ترانسفورماتور کم تلفات 200 KVA ردیف 20 200 20 165,194,000
8 ترانسفورماتور کم تلفات 250 KVA ردیف 20 250 20 183,314,000
9 ترانسفورماتور کم تلفات 315 KVA ردیف 20 315 20 226,728,000
10 ترانسفورماتور کم تلفات 400 KVA ردیف 20 400 20 264,011,000
11 ترانسفورماتور کم تلفات 500 KVA ردیف 20 500 20 365,055,000
12 ترانسفورماتور کم تلفات 630 KVA ردیف 20 630 20 439,508,000
13 ترانسفورماتور کم تلفات 800 KVA ردیف 20 800 20 512,679,000
14 ترانسفورماتور کم تلفات 1000 KVA ردیف 20 1000 20 590,040,000
15 ترانسفورماتور کم تلفات 1250 KVA ردیف 20 1250 20 661,781,000
16 ترانسفورماتور کم تلفات 1600 KVA ردیف 20 1600 20 782,328,000
17 ترانسفورماتور کم تلفات 2000 KVA ردیف 20 2000 20 917,167,000