دانلود لیست قیمت سرکابل و مفصل

لیست قیمت سرکابل و مفصل در تاریخ ۲۵ آذر ۹۷ بدین شرح است

 سرکابل داخلی

سرکابل داخلی مقطع ۲۵*۱    —   415,300 تومان

سرکابل داخلی مقطع ۷۰*۱    —   442,300 تومان

سرکابل داخلی مقطع ۹۵*۱    —   466,800 تومان

سرکابل داخلی مقطع ۱۲۰*۱  —   479,000 تومان

سرکابل داخلی مقطع ۱۵۰*۱  —  493,700 تومان

سرکابل داخلی مقطع ۱۸۵*۱  —  526,700 تومان

سرکابل داخلی مقطع ۲۴۰*۱  —  612,400 تومان

سرکابل داخلی مقطع ۳۰۰*۱  —  637,200 تومان

سرکابل داخلی مقطع ۴۰۰*۱  —  906,200 تومان

سرکابل داخلی مقطع ۵۰۰*۱  —  1,031,000 تومان

سرکابل داخلی مقطع ۲۵*۳    —  628,700 تومان

سرکابل داخلی مقطع ۷۰*۳    —  640,000 تومان

سرکابل داخلی مقطع ۹۵*۳    —  718,200 تومان

سرکابل داخلی مقطع ۱۲۰*۳  —  746,500 تومان

سرکابل داخلی مقطع ۱۵۰*۳  —  767,200 تومان

سرکابل داخلی مقطع ۱۸۵*۳  —  779,500 تومان

سرکابل داخلی مقطع ۲۴۰*۳  —  917,100 تومان

سرکابل داخلی مقطع ۳۰۰*۳  —  963,100 تومان

سرکابل هوایی

سرکابل هوایی مقطع ۲۵*۱  —  491,600 تومان

سرکابل هوایی مقطع ۷۰*۱  —  568,300 تومان

سرکابل هوایی مقطع ۹۵*۱  —  622,800 تومان
 
سرکابل هوایی مقطع ۱۲۰*۱  —  629,700 تومان
 
سرکابل هوایی مقطع ۱۵۰*۱  —  636,300 تومان
 
سرکابل هوایی مقطع ۱۸۵*۱  —  745,800 تومان
 
سرکابل هوایی مقطع ۲۴۰*۱  —  824,200 تومان
 
 
سرکابل هوایی مقطع ۴۰۰*۱  — 1,191,900 تومان
 
سرکابل هوایی مقطع ۵۰۰*۱  —  1,316,700 تومان
 
سرکابل هوایی مقطع ۲۵*۳    —  809,600 تومان
 
سرکابل هوایی مقطع ۷۰*۳    —  823,600 تومان
 
سرکابل هوایی مقطع ۹۵*۳    —  850,900 تومان
 
سرکابل هوایی مقطع ۱۲۰*۳  —  909,000 تومان
 
سرکابل هوایی مقطع ۱۵۰*۳  —  939,400 تومان
 
سرکابل هوایی مقطع ۱۸۵*۳  —  948,800 تومان
 
سرکابل هوایی مقطع ۲۴۰*۳  —  1,143,600 تومان
 
سرکابل هوایی مقطع ۳۰۰*۳  —  1,167,700 تومان